Nghiên cứu đưa ra hàng chục lý do để cắt giảm đường