𝑻𝒂́𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒍𝒂̀𝒏 𝒅𝒂 𝑯𝑶𝑨̀𝑵 𝑯𝑨̉𝑶 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝑫𝑵𝑨 𝑯𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒀𝒆̂́𝒏